2 مورد یافت شد

برگزاری ژورنال کلاب مرکز تحقیقات سلامت معنوی در تاریخ99/06/18

https://shrc.muq.ac.ir/اخبار/برگزاری-ژورنال-کلاب-مرکز-تحقیقات-سلامت-معنوی-در-تاریخ99⁄06⁄18

برگزاری ژورنال کلاب مرکز تحقیقات سلامت معنوی در تاریخ99/06/18 برگزاری ژورنال کلاب مرکز تحقیقات سلامت معنوی در تاریخ99/06/18 برگزاری ژورنال کلاب مرکز تحقیقات سلامت معنوی ژورنال کلاب مرکز تحقیقات سلامت معنوی با عنوان نقش آیین‌های عاشورایی...

{date}

برگزاری ژورنال کلاب مرکز تحقیقات سلامت معنوی در تاریخ99/05/01

https://shrc.muq.ac.ir/اخبار/برگزاری-ژورنال-کلاب-مرکز-تحقیقات-سلامت-معنوی-در-تاریخ99⁄05⁄01

برگزاری ژورنال کلاب مرکز تحقیقات سلامت معنوی در تاریخ99/05/01 برگزاری ژورنال کلاب مرکز تحقیقات سلامت معنوی در تاریخ99/05/01 ژورنال کلاب مرکز تحقیقات سلامت معنوی با عنوان تدوین اهداف آموزشی و توانمندی های...

{date}