گزارش عملکرد مرکز تحقیقات سلامت معنوی در شش ماهه دوم 98 و شش ماهه اول 99

گزارش عملکرد مرکز تحقیقات سلامت معنوی در شش ماهه دوم 98 و شش ماهه اول 99

برگزاری ژورنال کلاب مرکز تحقیقات سلامت معنوی در تاریخ99/06/18

برگزاری ژورنال کلاب مرکز تحقیقات سلامت معنوی در تاریخ99/06/18

برگزاری جلسه ژورنال کلاب در تاریخ 99/03/27

برگزاری جلسه ژورنال کلاب در تاریخ 99/03/27

برگزاری جلسه شورای پژوهشی مرکز

برگزاری جلسه شورای پژوهشی مرکز