رییس مرکز تحقیقات سلامت معنوی: جناب آقای دکتر صادق یوسفی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی نوروساینس

شماره تماس:32944710-025

آدرس پست الکترونیکی:

syoosefee@muq.ac.ir

yoosefee@gmail.com 


وظایف و اختیارات رییس مرکز تحقیقات سلامت معنوی:

1-    اداره ی کلیه ی امور مرکز
2-    -اجرای مصوبات و تصمیمات شورای دانشگاه، هیات رییسه و شورای مرکز
3-    پیشنهاد نمودار سازمانی و تشکیلات مرکز به شورای مرکز
4-    تهیه و تنظیم بودجه سالانه و پیشنهاد آن به شورای مرکز
5-    نظارت بر حسن اجرای امور آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، اجرایی و مالی مرکز براساس مقررات مربوطه
6-    پیشنهاد، انتصاب و عزل معاونان، مدیران و کارکنان مرکز در چارچوب مقررات مربوطه
7-    امضای کلیه اسناد، مدارک و اوراق بهادار و تعهد آور مرتبط با وظایف در حوزه تفویض اختیار