اساسنامه و اهداف و همچنین اولویت های مرکز جهت یک برنامه پنج ساله درحال تدوین می باشد که بزودی بارگذاری خواهد شد.

 

باتشکر 

تلفن مرکز : 32854011 داخلی 161