سوالات متداول

روند تصویب پروپوزال چگونه است؟

پروپوزال ها پس از بررسی در شورای پژوهشی مرکز که هر دو هفته یک بار تشکیل می شود به شورای پژوهشی مرکزی دانشگاه  ارسال می گردد.

 چاپ مقالات در چه سایتی انجام می گیرد؟

1- مقالات انگلیسی مرتبط با موضوعات تعیین شده در سایت مرکز تحقیقات پس از داوری در مجله Heaith, Spirituality and Medicl Ethics قابل چاپ خواهد شد.

جلسات ژورنال کلاب چه مواقعی برگزار می گردد؟

جلسات ژورنال کلاب در هر ماه یکبار در روزهای یکشنبه بعد از نماز ظهر برگزار می گردد.