پژوهشگران مرکز

نام

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

نرگس اسکندری

بهداشت باروری

دکترای تخصصی

زهره خلجی نیا

بهداشت باروری

دکترای تخصصی

اعظم بی درفش

اپیدمیولوژی

کارشناسی ارشد

میثم حسینی امیری

پرستاری

کارشناسی ارشد

مرتضی حیدری

آموزش عالی

دانشجوی دکترای تخصصی

فریبا دهقانی

آموزش عالی

دانشجوی دکترای تخصصی

مینا گائینی

پرستاری

دکترای تخصصی

زهرا نصراللهی

قارچ شناسی پزشکی

دکترای تخصصی

مرتضی نصیری

پرستاری

کارشناسی ارشد

صادق یوسفی

نوروساینس

دکترای تخصصی

اکرم مهراندشت

علم اطلاعات

دانشجوی دکترای تخصصی

حمید آسایش

روان پرستاری

کارشناسی ارشد

هدی ابوالحسنی

شیمی دارویی

دکترای تخصصی

معصومه اکبری

پرستاری

دکترای تخصصی

مهسا حاجی محمدحسینی

پرستاری

کارشناسی ارشد

سعیده حیدری

پرستاری

کارشناسی ارشد

زهرا علی اکبرزاده آرانی

پرستاری

کارشناسی ارشد

فاطمه شریفی فرد

پرستاری

کارشناسی ارشد

علیرضا کوهپایی

بهداشت حرفه ای

دکترای تخصصی

محمد عباسی

آموزش پرستاری

دکترای تخصصی

اعظم مصلحی

فیزیولوژی

دکترای تخصصی

محمد خندان

ارگونومی

کارشناسی ارشد

محسن رضایی آدریانی

اخلاق پزشکی

دکترای تخصصی

سمیرا خانی

داروسازی

دکترای تخصصی

محمد فهیمی نیا

بهداشت محیط

کارشناسی ارشد