پژوهشگران مرکز

نام

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

نرگس اسکندری

بهداشت باروری

دکترای تخصصی

زهره خلجی نیا

بهداشت باروری

دکترای تخصصی

اعظم بی درفش

اپیدمیولوژی

کارشناسی ارشد

میثم حسینی امیری

پرستاری

کارشناسی ارشد

مرتضی حیدری

آموزش عالی

دانشجوی دکترای تخصصی

فریبا دهقانی

آموزش عالی

دانشجوی دکترای تخصصی

مینا گائینی

پرستاری

دکترای تخصصی

زهرا نصراللهی

قارچ شناسی پزشکی

دکترای تخصصی

مرتضی نصیری

پرستاری

کارشناسی ارشد

صادق یوسفی

نوروساینس

دکترای تخصصی

اکرم مهراندشت

علم اطلاعات

دانشجوی دکترای تخصصی