اعضای شورای پژوهشی مرکز

اعضای شورای پژوهشی

آقای دکتر سید حسن عادلی

خانم دکتر اکرم حیدری

خانم دکتر هدی ابوالحسنی

خانم دکتر نرگس اسکندری

خانم هدی احمری طهران

آقای مهندس محمد خندان

آقای دکتر محسن رضایی آدریانی

آقای دکتر محمد عباسی

آقای دکتر علیرضا کوهپایی

خانم دکتر مینا گائینی

آقای دکتر صادق یوسفی