اعضای شورای پژوهشی مرکز

اعضای شورای پژوهشی

آقای دکتر سید حسن عادلی

خانم دکتر اکرم حیدری

خانم دکتر هدی ابوالحسنی

خانم دکتر نرگس اسکندری

خانم هدی احمری طهران

آقای مهندس محمد خندان

آقای دکتر محسن رضایی آدریانی

خانم زهرا طاهری خرامه

آقای دکتر محمد عباسی

دکترعلیرضا کوهپایی

خانم دکتر مینا گائینی

آقای دکتر صادق یوسفی

آقای دکتر محمد حسن حاجی رحیمیان طسوجی

خانم دکتر مریم اردبیلی

   دانلود : eblag_97l.pdf           حجم فایل 157 KB