طرح های تحقیقاتی مصوب

عنوان

نویسنده

بررسی رابطه سلامت معنوی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان

صادق یوسفی

بررسی ارتباط سلامت معنوی و عملکرد شغلی در بین داروسازان و پرسنل داروخانه های استان قم درسال1395

هدی ابوالحسنی، امیرحسین عارفی

بررسی ارتباط هوش معنوی با رفتار ایمنی و عملکرد شغلی در بین پرستاران بیمارستان­ شهید بهشتی قم در سال1395

محمد خندان

بررسی ارتباط سلامت معنوی و عملکرد شغلی در بین پرسنل اتاق عمل بیمارستان های شهر قم در سال 1395

هدی ابوالحسنی،

تبیین موانع ارائه مراقبت مذهبی به بیماران از دیدگاه پرستاران بیمارستان شهید بهشتی قم

محمد عباسی

اثربخشی گروه درمانی مذهبی معنوی بر سلامت معنوی، سلامت روان و کیفیت زندگی در افرادوابسته به مواد افیونی

سمیرا خانی

طراحی و تعیین ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه ی بخش معنویت در تدریس مدرسین دانشگاه

زهرا نصراللهی

بررسی رابطه بین سلامت معنوی ، تاب آوری و راهبردهای مقابله ای با کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم

سید داوود محمدی، مهین قمی

بررسی میزان سلامت معنوی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم در سال 1395

اعظم بی درفش، غزاله طهماسبی

بررسی رابطه بین هوش معنوی و سختی روانشناختی با اشتیاق تحصیلی و سرزندگی تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم

داوود محمدی، زهرا مسلمی